ĐÀ NẴNG, Ngày 21 tháng 4 năm 2024
  "Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật"    "Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"      "Vô cùng thương tiếc Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hữu (1930 - 2023)"

Phân tích chất lượng nước, bùn, không khí
Phân tích chất lượng nước, bùn, không khí
Updating...
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẪU
 
STT TÊN CHỈ TIÊU ĐVT PHƯƠNG PHÁP THỬ  
 
I Phân tích mẫu nước      
01 pH   HI 98140  
02 DO mg/l HI 9146  
03 COD mg/l TCVN 6491:1999  
04 BOD5 mg/l AL606  
05 TSS mg/l TCVN 6625:2000  
06 Nitơ tổng mg/l TCVN 6638:2000  
07 Photpho tổng mg/l TCVN 6202:2008  
08 Phosphat (PO43 - tính theo P) mg/l TCVN 6202:2008  
09 Amoni (NH4+ -tính theo N) mg/l TCVN 6638:2000  
10 Coliform MPN/
100ml
TCVN 4882:2001  
11 Tổng dầu mỡ mg/l SMEWW 5520B  
12 Nitrat (NO3-
- tính theo N)
mg/l TCVN 6180:1996  
II Phân tích mẫu khí   PHƯƠNG PHÁP ĐO – THIẾT BỊ  
01 CH4 ppm MX6  
02 H2S mg/m3 MASA 701, MX6  
03 SO2 mg/m3 TCVN 5971 : 1995, MX6  
 
Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước
Dự báo thời tiết
Xử lý sự cố
  HOTLINE  
  0236.3.621.019
Tiếp nhận hồ sơ Thỏa thuận đấu nối thoát nước
  HOTLINE  
  0905.041.508
Các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc
 Trạm XLNT Phú Lộc  
       +84 236 3.768.016 Trạm XLNT Hòa Cường  
       +84 236 3.699.564 Trạm XLNT Sơn Trà  
       +84 236 3.923.752 Trạm XLNT Ngũ Hành Sơn 
       +84 236 3.951.752 Trạm Thoát nước Hòa Xuân 
       +84 236 3.624.978 Xưởng cơ khí 
       +84 236 3.623.795 Đội duy tu 
       +84 236 3.797.395


 Phòng Tổ chức - Hành chính  
       +84 236 3.621.530 Phòng Kế hoạch  
       +84 236 3.621.018 Phòng Kỹ thuật 
       +84 236 3.621.019
 Phòng Tài chính - Kế toán  
       +84 236 3.621.017 Phòng Công nghệ môi trường nước thải  
       +84 236 3.621.517
 

 

 

 
Liên kết website